fotografka

Logo fotografické studio M Palác

studio M-PALÁC

studio MPALÁC studio MPALÁC

fotografické studio Ing. Petry Sýkorové

Tyto obecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti mezi Ing. Petrou Sýkorovou, provozovatelem, pronajímatelem studia M-Palác. Brno IČO: 07614497, tel: +420 606 413 262, e-mail: info@fotosykorova.cz a webovou stránkou www.studiompalac.cz, a nájemcem – osobou, která uzavře smlouvu s provozovatelem o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru prostřednictvím elektronického formuláře nebo jiným způsobem.

Nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a dostal veškeré potřebné informace o poskytované službě, včetně práv a povinností souvisejících s pronájmem ateliéru. Nájemce také potvrzuje, že má oprávnění uzavřít smlouvu s provozovatelem na dohodnutých podmínkách.

Zkrácený popis procesu objednání, uskutečnění a případného zrušení rezervace:

  1. Na www.studiompalac.cz si vytvořte účet a vytvořte rezervaci.
  2. Klíče od studia si s krátkým předstihem vyzvednete u ostrahy (podepíšete převzetí).
    Po skončení pronájmu opět vrátíte klíče ostraze.
  3. Případné storno rezervace provedete skrze Váš účet a záložku “rezervace”.

Předmět závazkového vztahu

Kapacita ateliéru je 1 fotograf a maximálně 4 doprovázející osoby (pokud nebylo předem dohodnuto jinak).

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese Brno, M- Palác, Heršpická 5, PSČ 639 00, ve 13.NP s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování, nebo natáčení videozáznamu, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu a po čas nepřesahující ten, pro který si studio zarezervoval.

Šaty a oblečení nejsou součástí vybavení studia a nelze si je tedy v rámci rezervace zapůjčit.

Povinnosti nájemce

V ateliéru je zakázáno zejména:
• provozování/focení/natáčení sexuálních aktivit
• konzumace alkoholických nápojů
• kouření
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
• vstupovat do studia s jídlem či s pitím v neuzavíratelných nádobách
• pokládat nápoje na nábytek a rekvizity
• ponechávat děti bez dozoru
• vstup se zvířaty
• vypínat bezpečnostní kameru

Nájemce je povinen dodržet čas své rezervace. Především předčasným příchodem, nebo pozdním odchodem by mohlo dojít k omezení práv ostatních nájemců, kterým by takto mohl nájemce způsobit svým jednáním škodu.

Nájemce je povinnen zahájit úklid nejpozději 10 minut před koncem pronájmu.

Nájemce je povinnen zavolat provozovateli studia Ing. Petře Sýkorové za účelem telefonického předání studia. Tento hovor učiní pronajímatel nejpozději 5 minut před vypršením limitu rezervace.

V případě, že Provozovatel studia hovor nepřijme, tak se nájemce musí i tak opustit studio před koncem limitu a zanechat studio v původním stavu (zejména uklizené, zatažené žaluzie, vypnutá klimatizace a elektrospotřebiče).

Nájemce není oprávněn svoji rezervaci postoupit třetím osobám, protože vynecháním řádné objednávky se tyto osoby vyhnuly odsouhlasení obchodních podmínek. 

Nájemce je povinen okamžitě oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události či znečištění na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem. Provozovatel může tohoto práva využít pouze v případě důvodného podezření na porušování obchodních podmínek zásadním způsobem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví své a osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Nábytek a interiérové vybavení je pravidelně obměňováno a může se tedy lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram, atd.).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu opustit předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Nájemce je povinnen při odchodu zhasnout světla, vytáhnout ze zásuvky elektrické spotřebiče, vypnout topení, vypnout klimatizaci, zavřít okna.

Nájemce souhlasí, že studio je provozováno zejména formou samoobslužném provozu a dodržení podmínek je kontrolováno skrze bezpečnostní kameru ve studiu. Kamera po dobu pronájmu zabírá primárně vstupní dveře. Kamerou lze kontrolovat i úklid a stav studia. Strany se dohodly, že video-záznam z bezpečnostní kamery slouží jako důkazní materiál, že nájemce dodržel časy příchodu, odchodu a že studio zanechal v čistém, uklizeném stavu, aby bylo ihned použitelné pro následujícího nájemce.


Způsob uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je uveřejněn na webových stránkách www.studiompalac.cz, nebo jiným způsobem pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele studia. Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, provozním řádem budovy M-Palác, požárním řádem budovy M-Palác a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení této rezervace.

V případě, že není cena pronájmu připsána na účet pronajímatele před plánovaným pronájmem, vyhrazuje si pronajímatel právo neumožnit nájemci vstup do předmětu pronájmu. Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

Cena

Cena pronájmu ateliéru je stanovena na stránce s rezervačním formulářem, který je k dispozici na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití pronajatého prostoru včetně vybavení, ale nezahrnuje zapůjčení šatů.

Pokuta

(Je předpoklad, že pokuta by se uplatnila pouze v případě závažnějšího porušení těchto podmínek, jako například nedodržení času rezervace, nenavrácením studia do původního stavu, nechání zapnutých spotřebičů, překročení kapacity studia, atd.).

Strany se dohodly, že provozovatel studia může účtovat pokutu až do výše 10 000,- v případě poručení těchto obchodních podmínek. Pokuta nenahrazuje náhradu případné vzniklé škody. Nájemce je tímto poučen, že výše pokuty je stanovena dle myšlenky, že následující fotograf si vede klienta, který zaplatil částku za focení, která pravděpodobně vícekrát převyšuje cenu nájmu. Neuklizený ateliér, nebo čekání by mohlo pokazit celou atmosféru focení a v krajních případech by to mohlo vést i ke zrušení drahé zakázky.

Kredity

Kredity lze získat zakoupením 5 vstupové permanentky (jednorázová platba), kde je platnost kreditů 6 měsíců od data zakoupení, nebo předplatným měsíčního členství (automatická pravidelná platba), kde je platnost kreditů je 1 měsíc od data obnovení členství. Obnovení členství probíhá automaticky stržením částky z Vaší platební karty. Členství lze kdykoli zrušit uživatelem skrze stránku “můj účet”.

Kredity nelze vyměnit za peníze a nelze s nimi platit členství ani permanentku.

Odstoupení od smlouvy nájemcem

Nájemce může svoji rezervaci zrušit pouze v případě, že tuto rezervaci dělal skrze svůj účet vytvořený na stránkách provozovatele studia. Zrušit rezervaci lze nejpozději 7 dnů před termínem pro který má nájemce předmět nájmu rezervovaný. V takovém případě nájemce souhlasí, že si může provozovatel studia účtovat storno poplatek 10%.

Vrácení peněz za zrušenou rezervaci probíhá formou vrácení kreditu na účet nájemce, který je vytvořený, nebo je klientovi vytvořen na stránkách studiompalac.cz. Takto vrácený kredit má platnost 6 měsíců.

Práva z vadného plnění

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@fotosykorova.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2023.

Provozní řád budovy M-Palác

http://www.studiompalac.cz/wp-content/uploads/2023/03/Provozni-rad-M-Palac-cast-A-.pdf

Požární řád budovy M-Palác

http://www.studiompalac.cz/wp-content/uploads/2023/03/Pozarni-rad-AB.pdf

Jak se k nám dostanete?

  1. Hlavní vstup (od křižovatky s Bauhausem – ne McDonald’s)
  2. Fotografové vyzvednou klíče (ostraha má online seznam, podepsat převzetí a pak vrátit)
  3. 13. patro

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení